Instalacja Oracle Database 12.2 w środowisku Docker

W związku z coraz powszechniejszym wykorzystywaniem kontenerów Docker i wynikającymi z tego pytaniami o prawidłową instalację i konfigurację oprogramowania serwera bazy danych przeprowadźmy krótką demonstrację obejmującą: (1) przygotowanie systemu operacyjnego Oracle Linux 7.2, (2) instalację oprogramowania Docker Engine, (3) instalację i konfigurację oprogramowania Oracle Database 12c.

1. Przygotowanie systemu operacyjnego Oracle Linux 7.2
Obejmuje dwie czynności: aktualizację jądra systemu operacyjnego do wersji 4.1.12 lub wyższej (domyślna 3.8.13) oraz wyłączenie SELinux. Aby dokonać automatycznej aktualizacji jądra systemu operacyjnego w pierwszej kolejności konieczne będą poprawki w pliku konfiguracyjnym repozytoriów /etc/yum.repos.d/public-yum-ol7.repo obejmujące:
– sekcję [ol7_UEKR3]: przestawienie enabled=0
– sekcję [ol7_addons]: przestawienie enabled=1
– nową sekcję [ol7_UEKR4] o następującej zawartości:

[ol7_UEKR4]
name=Latest Unbreakable Enterprise Kernel Release 4 for Oracle Linux $releasever ($basearch)
baseurl=http://public-yum.oracle.com/repo/OracleLinux/OL7/UEKR4/$basearch/
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-oracle
gpgcheck=1
enabled=1

Następnie wykonujemy aktualizację systemu operacyjnego (kilkanaście minut):

[root@localhost ~]# yum update

W celu wyłączenia SELinux modyfikujemy plik konfiguracyjny /etc/sysconfig/selinux, w którym ustawiamy SELINUX=permissive.

Po zakończeniu powyższych działań należy zrestartować system operacyjny.

2. Instalacja oprogramowania Docker Engine
W kolejnym kroku wykonujemy instalację oprogramowania Docker Engine:

[root@localhost ~]# yum install docker-engine

Po zakończeniu instalacji uruchamiamy usługę Docker Engine, włączamy ją do zbioru usług systemowych i weryfikujemy poprawność działania:

[root@localhost ~]# systemctl start docker
[root@localhost ~]# systemctl enable docker
[root@localhost ~]# systemctl status docker

3. Instalacja i konfiguracja oprogramowania Oracle Database 12c
Oracle udostępnia obraz oprogramowania Oracle Database 12c w dwóch lokalizacjach: Docker Store i Oracle Container Registry. W ramach tej demonstracji będziemy korzystać z Oracle Container Registry. Aby uzyskać dostęp do obrazów oprogramowania należy zarejestrować się za pomocą przeglądarki WWW na container-registry.oracle.com (możliwość sklonowania istniejącego konta z oracle.com), a następnie odnaleźć i zaakceptować licencję Oracle Database 12c.
Do pobrania obrazu oprogramowania Oracle Database 12c korzystamy z komendy:

[root@localhost ~]# docker pull container-registry.oracle.com/database/enterprise

A w celu inicjalizacji i uruchomienia serwera bazy danych wykonamy komendę (kilkanaście minut):

[root@localhost ~]# docker run -d -it --name container-registry.oracle.com/database/enterprise

Inicjalizacja będzie przebiegać w tle, a jej status będzie widoczny w wyniku polecenia

[root@localhost ~]# docker ps

Status „(healthy)” świadczy o zakończeniu inicjalizacji kontenera. Od tej chwili kontener nadaje się do użycia, np.:

[root@localhost ~]# docker exec -it bash
[oracle@c67456487951 /]$ sqlplus

Kontener zawiera kontenerową bazę danych o nazwie ORCLCDB, w niej jedną bazę osadzoną ORCLPDB1. Porty sieciowe domyślne. Hasło użytkownika SYS to „Oradoc_db1”. Dalsza dokumentacja na container-registry.oracle.com.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *