12 stycznia 2021

Oracle: oferta szkoleń autorskich

Oferowane szkolenia dotyczące technologii Oracle Database i Oracle Middleware mają zawsze charakter konsultacji autorskich, dedykowanych do specyficznych wymagań klienta (wiedza wstępna, zakres, czas trwania, lokalizacja, liczność grupy, język, termin). Szkolenia prowadzone są w trybie on-line, w siedzibie Klienta lub w dowolnie wybranej lokalizacji na świecie. Poniżej przedstawiono przykładowe zakresy merytoryczne, mogące stanowić podstawę dalszych uzgodnień.

Przykładowy fragment naszych materiałów szkoleniowych: Fragment materiałów szkoleniowych

Oracle Database 12c/18c/19c/21c dla programistów: strojenie wydajności aplikacji

Szkolenie z zakresu poprawnego wykorzystywania wewnętrznych mechanizmów i struktur danych serwera bazy danych Oracle Database 12c/18c/19c/21c w celu uzyskania wymaganej wydajności aplikacji. Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: przegląd architektury serwera bazy danych, struktury tabel i indeksów (tabele zwykłe, tabele zewnętrzne, tabele szyfrowane, tabele kompresowane, tabele tymczasowe, klastry tabel, indeksy B*-drzewo, indeksy bitmapowe, indeksy złożone, indeksy funkcyjne, indeksy partycjonowane, indeksy częściowe, indeksy kompresowane, indeksy połączeniowe, indeksy niewidoczne, indeksy z odwróconym kluczem, tabele-indeksy), perspektywy materializowane i przepisywanie zapytań, kosztowy optymalizator zapytań (plany wykonania, monitorowanie pracy optymalizatora, modele szacowania kosztów, statystyki dla optymalizatora, histogramy, dynamiczne próbkowanie, obliczanie selektywności predykatów, statystyki rozszerzone, statystyki systemowe, transformacja zapytań – View Merging, Predicate Pushing, Subquery Unnesting, Query Rewrite, itp, algorytmy łączenia tabel – Nested Loops, Sort Merge, Hash Join Outer/Full Outer/Semin/Anti, wskazówki dla optymalizatora zapytań), przegląd zagadnień monitorowania wydajności instancji (Time Model, zdarzenia oczekiwań, statystyki pracy instancji, ASH, AWR, Statspack, SQL Trace), moduły doradcze (SQL Access Advisor, SQL Tuning Advisor, SQL Segment Advisor, ADDM), Automatic SQL Tuning, wykorzystywanie Result Cache, SQL Plan Management (SQL Plan Baseline, rejestrowanie planów, ewaluacja planów), profile SQL, konfiguracja i wykorzystanie Parallel Execution (architektura procesów, plany wykonania, połączenia równoległe, In-Memory PX, zrównoleglenie adaptatywne, kolejkowanie poleceń równoległych), automatyczna reoptymalizacja zapytań, adaptatywna optymalizacja zapytań, Database Resource Manager, przegląd własności Oracle Database In-Memory.

Oracle Database 12c dla administratorów: od podstaw do OCP

Pełne przeszkolenie administratora serwera bazy danych Oracle Database 12c umożliwiające podejście do oficjalnych egzaminów certyfikacyjnych „Oracle Database 12c Administrator Certified Associate” i „Oracle Database 12c Administrator Certified Professional” (*dodatkowe wymagania formalne). Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: instalowanie oprogramowania Oracle Database 12c, tworzenie bazy danych, ogólna architektura serwera bazy danych (pierwszo- i drugoplanowe procesy instancji, SGA, PGA, pliki bazy danych, Listener, Enterprise Manager Database Express), zmienne środowiskowe, zarządzanie instancją Oracle i Listenerem, zarządzanie przestrzeniami tabel i plikami danych, obiekty bazy danych (tabele zwykłe, tabele zewnętrzne, tabele szyfrowane, tabele kompresowane, tabele tymczasowe, klastry tabel, indeksy B*-drzewo, indeksy bitmapowe, indeksy złożone, indeksy funkcyjne, indeksy partycjonowane, indeksy częściowe, indeksy kompresowane, indeksy połączeniowe, indeksy niewidoczne, indeksy z odwróconym kluczem, tabele-indeksy, perspektywy, perspektywy materializowane, synonimy, sekwencje), ograniczenia integralnościowe (check, not null, unique, primary key references), struktury fizyczne segmentów (ekstenty, bloki, wskaźnik wysokiej wody, łańcuchowanie i migracja rekordów, ROWID), słownik danych, programy PL/SQL (funkcje, procedury, wyzwalacze, pakiety, typy obiektowe), zależności, język SQL (selekcja, projekcja, połączenia, funkcje, podzapytania, operatory zbiorowe, agregacja, transakcje), konta użytkowników, profile, uprawnienia systemowe i obiektowe, role, VPD/FGAC, audytowanie użytkowników (Standard Auditing, Unified Auditing, FGA), zarządzanie plikami SPFILE, kosztowa optymalizacja zapytań (plany wykonania, statystyki dla optymalizatora, algorytmy łączenia tabel – Nested Loops, Sort Merge, Hash Join, wskazówki dla optymalizatora zapytań, statystyki rozszerzone, statystyki systemowe), monitorowanie i strojenie wydajności serwera (Time Model, zdarzenia oczekiwań, ASH, AWR), moduły doradcze (SQL Access Advisor, SQL Tuning Advisor, SQL Segment Advisor, ADDM), konfigurowanie Fast Recovery Area, tryb ARCHIVELOG, sumy kontrolne dla bloków, kopie bezpieczeństwa, RMAN, Oracle Secure Backup, odtwarzanie po awarii niekrytycznej, wykonywanie kopii bezpieczeństwa bazy danych za pomocą RMAN (online/offline, kompletne/częściowe, pełne/przyrostowe, szyfrowane, kompresowane), zarządzanie kopiami bezpieczeństwa RMAN (LIST, REPORT, CROSSCHECK, DELETE, CATALOG), odtwarzanie po awarii za pomocą RMAN (kompletne, niepełne, po klęsce żywiołowej), duplikacja baz danych, TSPITR, TPITR, diagnostyka uszkodzeń bazy danych (korzystanie z ADRCI, DB Verify, RMAN Validate, Data Recovery Advisor), RMAN Block Media Recovery, operacje Flashback (Flashback Database, Flashback Drop, Flashback Query, Flashback Table, Flashback Transaction Query, Flashback Version Query, Flashback Data Archive), konfiguracja Oracle Net Services (tnsnames.ora, listener.ora, NETCA, NETMGR, TNSPING), łączniki bazy danych, Resource Manager (grupy konsumenckie, plany zasobowe, dyrektywy), Oracle Scheduler (zadania, programy, harmonogramy, łańcuchy, klasy, monitorowanie), Automatic Management Tasks, okna serwisowe, monitorowanie i administrowanie danymi wycofania, blokady, SQL*Loader, Data Pump, współpraca z Oracle Support, instalowanie łatek i poprawek, instalowanie Oracle Grid Infrastructure, Oracle ASM (architektura, konfiguracja pamięci dyskowej, zarządzanie dyskami ASM i grupami dysków, grupy awarii, rebalancing), Oracle Restart, Data Masking i Data Redaction, Transportable Tablespaces, kontenerowe i podłączane bazy danych (Container and Pluggable – tworzenie CDB i PDB, zarządzanie CDB i PDB, zarządzanie bezpieczeństwem), mapa ciepła i Information Lifecycle Management.

Oracle Database 12c/18c/19c/21c: zaawansowana ochrona przed skutkami awarii

Szkolenie stanowi przegląd rozwiązań systemowych Oracle umożliwiających realizację Maximum Availability Architecture (MAA). Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: sporządzanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie bazy danych po awarii za pomocą Oracle Recovery Managera (konfigurowanie Fast Recovery Area, tryb ARCHIVELOG, sumy kontrolne dla bloków, Oracle Secure Backup, odtwarzanie po awarii niekrytycznej, wykonywanie kopii bezpieczeństwa online/offline, kompletnej/częściowej, pełnej/przyrostowej, szyfrowanej, kompresowanej, zarządzanie kopiami bezpieczeństwa – LIST, REPORT, CROSSCHECK, DELETE, CATALOG, odtwarzanie bazy danych po awarii – kompletne, niepełne, po klęsce żywiołowej, duplikacja baz danych, TSPITR, TPITR, RMAN Block Media Recovery), diagnostyka uszkodzeń bazy danych (korzystanie z ADRCI, DB Verify, RMAN Validate, Data Recovery Advisor), technologie Flashback (Flashback Database, Flashback Drop, Flashback Query, Flashback Table, Flashback Transaction Query, Flashback Version Query, Flashback Data Archive), instalowanie, konfigurowanie i administrowanie Oracle Database 12c Real Application Clusters (architektura i konfiguracja Clusterware i ASM, konfiguracja sieciowa RAC – interconnect, VIP, OCR i Voting Disk, problem Split Brain, algorytm Cache Fusion – Global Cache Service, Global Enqueue Service, Resource Master, 2-way/3-way Cache Transfer, SCAN, Grid Plug and Play, narzędzia administracyjne – crsctl, ocrcheck, ocrconfig, srvctl, addNode.sh, cluvfy, diagcollection.sh, asmcmd, oracleasm, Enterprise Manager, kopie bezpieczeństwa, konfiguracja usług bazy danych, Extended Distance Cluster, drugoplanowe procesy instancji RAC, parametry instancji RAC, perspektywy GV$, problemy wydajnościowe, Fast Application Failover, Transparent Application Failover, równoważenie obciążenia), replikacja danych za pomocą Oracle GoldenGate 12c (przegląd architektury, instalowanie, konfiguracja, pliki TRAIL, selekcja, filtrowanie, przetwarzanie danych, monitorowanie i diagnostyka, narzędzie LOGDUMP, zagadnienia strojenia wydajności, rozwiązywanie problemów, Event Marker System), zapasowe centrum danych i synchronizacja za pomocą Oracle Data Guard 12c (architektura, typy zapasowych baz danych, operacje Switchover/Failover, Data Guard Broker, tworzenie fizycznej/logicznej zapasowej bazy danych, konfigurowanie Data Guard Brokera, tworzenie migawki bazy danych, Active Data Guard, poziomy ochrony zapasowej bazy danych – Maximum Protection Mode, Maximum Availability Mode, Maximum Performance Mode, monitorowanie pracy, optymalizacja wydajności).

Oracle Database 12c/18c/19c/21c dla programistów: zaawansowane programowanie w języku PL/SQL

Szkolenie z zakresu zaawansowanego programowania w języku PL/SQL. Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: przegląd podstaw składni języka PL/SQL (konstrukcje programowe, typy danych, blok anonimowy, zmienne, podtypy, SELECT INTO i kursory, zmienne rekordowe, typy tablicowe, wyjątki), procedury i funkcje składowane (zmienne wiązane, argumenty, definiowanie i wywoływania funkcji/procedur, czystość funkcji, debugowanie, podprogramy lokalne, wskazówki – NOCOPY, PARALLEL_ENABLE, DETERMINISTIC, Result Cache, metadane o funkcjach/procedurach składowanych), wyzwalacze (cele stosowania, definiowanie, klauzule FOR EACH ROW i WHEN, problem mutacji tabeli, wyzwalacze złożone, metadane o wyzwalaczach), pakiety funkcji i procedur składowanych (cele stosowania, definiowanie, inicjalizacja, wywoływanie, dyrektywy PRAGMA, dynamiczny SQL, przegląd pakietów standardowych Oracle, przykłady – UTF_MAIL, UTF_FILE), praca z kolekcjami (tablice asocjacyjne, tabele zagnieżdżone, kolekcje o zmiennym rozmiarze, wyjątki specyficzne dla kolekcji), przetwarzanie tablicowe (Bulk Operations), obiektowe typy danych (tworzenie typu obiektowego, metody odwzorowujące, konstruktory, dziedziczenie, polimorfizm), implementacja funkcji agregujących i analitycznych, uprawnienia i bezpieczeństwo, konteksty aplikacyjne, funkcje predykatów dla drobnoziarnistej kontroli dostępu (FGAC/VPD), sterowanie kompilatorem PL/SQL (PLSQL_CODE_TYPE, PLSQL_OPTIMIZE_LEVEL, PLSQL_WARNINGS, kompilacja warunkowa, PLSQL_CCFLAGS), monitorowanie i strojenie kodu PL/SQL (PL/SQL Tracing, PL/SQL Profiling), konwencje zapisu kodu źródłowego, analiza statyczna kodu źródłowego za pomocą PL/Scope i SonarQube, implementacja testów jednostkowych w środowisku utPLSQL.

Oracle Database 12c/18c/19c/21c: nowe rozwiązania dla programistów i administratorów

Szkolenie z zakresu nowych rozwiązań funkcjonalnych wprowadzonych w wersji 12c serwera Oracle Database. Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: Kontenerowa (multitenant) architektura systemu bazy danych Oracle Database 12c: baza danych kontenera, przenaszalna baza danych (pluggable database), perspektywy administracyjne, tworzenie i konfiguracja baz danych, administrowanie przenaszalnymi bazami danych , lokalne konta użytkowników, przydzielanie lokalnych uprawnień, lokalne role użytkowników, wieloprocesowa i wielowątkowa architektura; archiwizację i odtwarzanie kontenerowego (multitenant) systemu bazy danych Oracle Database 12c: wykonywanie kopii bezpieczeństwa bazy danych kontenera, wykonywanie kopii bezpieczeństwa przenaszalnej bazy danych, odtwarzanie po awarii za pomocą Recovery Managera i Flashback; automatyczne zarządzanie cyklem życia informacji (Information Lifecycle Management) w Oracle Database 12c: mapa cieplna (heat map), automatyczna optymalizacja składowania danych (kompresja, przenoszenie segmentów), archiwizacja wewnętrzna (in-database archiving), ważność czasowa (temporal validity); optymalizację zapytań w Oracle Database 12c: Adaptive Query Optimization, dynamiczne statystyki, automatyczna reoptymalizacja, nowe typy histogramów, gromadzenie statystyk w trybie online, statystyki sesyjne dla tabel tymczasowych, rozszerzenia DBMS_STATS, nowe techniki optymalizacji, rozszerzenia dla tabel i indeksów; rozszerzenia języków SQL i PL/SQL: limitowanie pobieranych rekordów, sekwencje jako wartości domyślne, kolumny IDENTITY, sekwencje o zasięgu sesji, kaskadowy TRUNCATE, podzapytania LATERAL, operatory połączenia CROSS/OUTER APPLY, zapytania do kolekcji, funkcje w klauzuli WITH; przegląd pozostałych rozszerzeń funkcjonalnych serwera Oracle Database 12c: Unified Audit, nowe typy uprawnień systemowych, automatyczna analiza uprawnień, zaciemnianie danych wrażliwych (Data Redation), rozszerzenia Recovery Managera, monitorowanie operacji bazy danych, plany zmian schematów, porównywanie zawartości baz danych (DBMS_COMPARISON), rozszerzenia mechanizmów partycjonowania tabel i indeksów, rozszerzenia Data Pump i SQL*Loader. Rozszerzenia języków SQL i PL/SQL w Oracle Database 18c/19c: zapytania grafowe, funkcja LISTAGG DISTINCT, funkcje przetwarzania danych JSON, wyrażenia kwalifikowane w PL/SQL, polimorficzne funkcje tablicowe, funkcje przybliżone (APPROX_SUM, APPROX_COUNT, itp.), tabele zewnętrzne inline, klauzula COLLATE/COLLATION. Nowe typy obiektów bazy danych w Oracle Database 18c/19c: hybrydowe tabele partycjonowane, prywatne tabele tymczasowe, perspektywy materializowane real-time, tabele zewnętrzne In-Memory. Nowe mechanizmy zarządzania wydajnością w Oracle Database 18c/19c: automatyczne indeksowanie, Automatic SPM Evolve Advisor, aktualizacja statystyk w trybie Real-Time (operacje INSERT, UPDATE, MERGE), uzupełniające gromadzenie statystyk (High-Frequency Automatic Optimizer Statistics Collection), Memoptimized Rowstore/Fast Ingest, Automatic In-Memory (AIM). Rozszerzenia architektury kontenerowej w Oracle Database 18c/19c: PDB Recovery Catalog, Workload Capture and Replay w PDB, ADDM dla PDB, rozszerzenia DBCA (relokacja, klonowanie), PDB Hot Clone, floty kontenerów, PDB Snapshot Carousel. Tabele Blockchain (21c), makra SQL (21c).

Oracle WebLogic 12c: podstawy administracji

Podstawowe szkolenie z zakresu administrowania serwerem aplikacji Java EE Oracle WebLogic Server 12c. Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: architektura i proces instalacji, definiowanie domen WebLogic (serwer administracyjny, serwery zarządzane), konsola administracyjna, podstawowe operacje administracyjne, diagnostyka i monitorowanie pracy serwerów WebLogic, narzędzie WLST, instalowanie aplikacji Java EE, konfigurowanie źródeł danych, klastry WebLogic (statyczne/dynamiczne, wielowarstwowe, load balancer, Oracle HTTP Server jako load balancer, replikacja stanu aplikacji), uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników (LDAP), pozostałe usługi serwera WebLogic – JNDI, JMS.