2 grudnia 2016

Ekspertyzy – technologie Oracle

Oferowane badania i oceny są prowadzone w siedzibie klienta (poufność, bezpieczeństwo dostępu do bazy danych) na aktywnym systemie produkcyjnym z wykorzystaniem standardowych narzędzi Oracle, skryptów autorskich oraz zweryfikowanych narzędzi systemowych firm trzecich. Mogą stanowią zarówno wsparcie dla zespołów merytorycznych odpowiedzialnych za bieżącą obsługę serwerów baz danych Oracle Database, jak i pełnić rolę opinii odbiorowych dla zleceń wykonywanych przez firmy trzecie. Poniżej przedstawiono przykładowe zakresy merytoryczne, mogące stanowić podstawę dalszych uzgodnień.

Audyt konfiguracji serwera Oracle Database 12c/18c/19c/21c

Badanie diagnostyczne przeprowadzone na aktywnym systemie produkcyjnym, obejmujące m.in.: kontrolę poprawności implementacji polityki ochrony bazy danych przed awarią, badanie wydajności instancji serwera bazy danych, diagnostykę występujących problemów wydajnościowych, diagnostykę usterek zgłaszanych w plikach dzienników systemowych, weryfikację kompletności zastosowanych łatek systemowych, weryfikację zgodności konfiguracji instancji z zaleceniami Oracle, kontrolę implementacji polityki bezpieczeństwa, opracowanie zaleceń dotyczących wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa systemu.

Audyt procedur ochrony przed skutkami awarii serwera Oracle Database 12c/18c/19c/21c

Badanie stosowanej polityki ochrony przed skutkami awarii, obejmujące m.in. analizę typów zagrożeń/awarii, ocenę MTTR (Mean Time To Recover), ocenę okna odtwarzania (Recovery Point Objective), analizę procesu sporządzania kopii bezpieczeństwa (poprawności merytorycznej i technicznej, efektywności), analizę stosowanych mechanizmów replikacji danych do centrum zapasowego (np. Oracle Data Guard), opracowanie zaleceń dotyczących metod ochrony przed skutkami awarii, eksperymentalna weryfikacja poprawności posiadanych kopii bezpieczeństwa.

Strojenie wydajności serwera bazy danych Oracle Database 12c/18c/19c/21c

Badanie diagnostyczne przeprowadzone na aktywnym systemie produkcyjnym, obejmujące m.in.: identyfikację przyczyn niezadowalającej wydajności serwera bazy danych, identyfikację przyczyn niezadowalającej wydajności wybranych operacji SQL i PL/SQL w aplikacjach biznesowych, opracowanie rekomendacji zmian konfiguracyjnych, zmian architektury aplikacji, reorganizacji struktur danych, itp. Badanie przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi dostosowanych do posiadanej przez Klienta licencji serwera bazy danych (np. AWR, Statspack), narzędzi systemu operacyjnego oraz z użyciem narzędzi własnych.

Testy obciążeniowe/przeciążeniowe serwera bazy danych

Badanie diagnostyczne służące ocenie wydajności serwera bazy danych w obecności skalowanego, realnego obciążenia aplikacyjnego, prowadzone w celu wyznaczenia granicy obciążalności serwera bazy danych (Stress Test). Badanie przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi dostosowanych do posiadanej przez Klienta licencji serwera bazy danych (np. Database Replay) oraz z użyciem narzędzi własnych.

Audyt bezpieczeństwa dla serwera bazy danych Oracle Database 12c/18c/19c/21c

Badanie diagnostyczne konfiguracji bezpieczeństwa serwera bazy danych oraz konfiguracji systemu uprawnień użytkowników bazy danych obejmujące m.in.: analizę użycia uprawnień, ról i profili, polityk FGAC, konfiguracji systemu operacyjnego, mechanizmów uwierzytelniania, mechanizmów monitorowania pracy użytkowników, zabezpieczeń komunikacji sieciowej, ochrony przed SQL Injection, ochrony kopii bezpieczeństwa, prawidłowego wykorzystywania perspektyw SQL, procedur PL/SQL, łączników baz danych (Database Links), obiektów Directory. Ocena zgodności konfiguracji bazy danych i serwera z firmowymi politykami bezpieczeństwa.