Odtwarzanie bazy danych Oracle po awarii – ostatnia deska ratunku

Jak wiemy, do kompletnego odtworzenia bazy danych po awarii dyskowej niezbędne są: (1) kopie bezpieczeństwa uszkodzonych plików, (2) wszystkie archiwalne pliki dziennika powtórzeń, które powstały od momentu wykonania kopii bezpieczeństwa. Gdy brakuje niektórych plików dziennika powtórzeń, jesteśmy skazani na odtwarzanie niepełne (Incomplete Recovery). Jednak nawet procedura odtwarzania niepełnego wymaga co najmniej obecności archiwalnych plików dziennika Read more about Odtwarzanie bazy danych Oracle po awarii – ostatnia deska ratunku[…]

Oracle Database – indeks B*-drzewo a operator LIKE

Czy indeks B*-drzewo może być użyty do wyszukiwania opartego na predykacie LIKE? To zależy. Przyjrzyjmy się planom wykonania dwóch zapytań do przykładowej tabeli DUZA_TEKSTOWA (16 tysięcy rekordów, niepowtarzalne wartości w kolumnie tekstowej A). SQL> create index demo_idx1 on duza_tekstowa(a); … SQL> select * from duza_tekstowa where a like 'abcd%’; … Plan wykonywania —————————————————————– | Id Read more about Oracle Database – indeks B*-drzewo a operator LIKE[…]

Indeks B*-drzewo a wyszukiwanie wartości NULL

Nie każdy programista pamięta, że struktura indeksu B*-drzewo pomija wartości NULL, czego efektem jest odmowa użycia takiego indeksu do realizacji predykatu IS NULL. Łatwo zaobserwować takie zjawisko wykonując prosty eksperyment. Poniższa tabela DUZA_Z_NULLAMI(A,B) zawiera pół miliona rekordów, wśród których jeden rekord posiada wartość NULL w kolumnie A. Na kolumnie tej utworzony został indeks DEMO_IDX1. Obejrzyjmy Read more about Indeks B*-drzewo a wyszukiwanie wartości NULL[…]