Błędy ORA-12519 – typowe rozwiązania

Najczęstszą przyczyną błędu ORA-12519 ujawniającego się podczas próby logowania do serwera bazy danych:

Listener refused the connection with the following error: ORA-12519,
TNS:no appropriate service handler found [SQLCode: 12519]

jest osiągnięcie przez serwer limitu równocześnie połączonych procesów/sesji określanego parametrami inicjalizacyjnymi PROCESSES i SESSIONS.

Oto prosty sposób sprawdzenia aktualnych wartości tych limitów (LIMIT_VALUE), jak i odczytania najwyższej dotychczas (MAX_UTILIZATION) liczby równoczesnych sesji i procesów:

SQL> select * from v$resource_limit where resource_name in ('processes','sessions');

RESOURCE_NAME CURRENT_UTILIZATION MAX_UTILIZATION INITIAL_ALLOCATION LIMIT_VALUE
------------- ------------------- --------------- ------------------ -----------
processes     29                  42              150                150
sessions      37                  56              248                248

Jeśli okazałoby się, że MAX_UTILIZATION zrównuje sie z ustawionymi limitami, to niewątpliwie jest to przyczyna ORA-12519. Zmiana wartości limitów SESSIONS i PROCESSES:

alter system set processes = 500 scope = spfile;
alter system set sessions = 400 scope = spfile;

a następnie oczywiście restart serwera.

1 thought on “Błędy ORA-12519 – typowe rozwiązania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *