6 stycznia 2017

Oracle Database 12c (18,19) dla programistów: strojenie wydajności aplikacji

Szkolenia autorskie – technologie Oracle

Oferowane szkolenia dotyczące technologii Oracle Database i Oracle Middleware mają zawsze charakter konsultacji autorskich, dedykowanych do specyficznych wymagań klienta (wiedza wstępna, zakres, czas trwania, lokalizacja, liczność grupy, język, termin). Poniżej przedstawiono przykładowe zakresy merytoryczne, mogące stanowić podstawę dalszych uzgodnień.

Przykładowy fragment naszych materiałów szkoleniowych:

Szkolenie „Oracle Database 12c dla programistów: strojenie wydajności aplikacji”

Szkolenie z zakresu poprawnego wykorzystywania wewnętrznych mechanizmów i struktur danych serwera bazy danych Oracle Database 12c w celu uzyskania wymaganej wydajności aplikacji. Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: przegląd architektury serwera bazy danych, struktury tabel i indeksów (tabele zwykłe, tabele zewnętrzne, tabele szyfrowane, tabele kompresowane, tabele tymczasowe, klastry tabel, indeksy B*-drzewo, indeksy bitmapowe, indeksy złożone, indeksy funkcyjne, indeksy partycjonowane, indeksy częściowe, indeksy kompresowane, indeksy połączeniowe, indeksy niewidoczne, indeksy z odwróconym kluczem, tabele-indeksy), perspektywy materializowane i przepisywanie zapytań, kosztowy optymalizator zapytań (plany wykonania, monitorowanie pracy optymalizatora, modele szacowania kosztów, statystyki dla optymalizatora, histogramy, dynamiczne próbkowanie, obliczanie selektywności predykatów, statystyki rozszerzone, statystyki systemowe, transformacja zapytań – View Merging, Predicate Pushing, Subquery Unnesting, Query Rewrite, itp, algorytmy łączenia tabel – Nested Loops, Sort Merge, Hash Join Outer/Full Outer/Semin/Anti, wskazówki dla optymalizatora zapytań), przegląd zagadnień monitorowania wydajności instancji (Time Model, zdarzenia oczekiwań, statystyki pracy instancji, ASH, AWR, Statspack, SQL Trace), moduły doradcze (SQL Access Advisor, SQL Tuning Advisor, SQL Segment Advisor, ADDM), Automatic SQL Tuning, wykorzystywanie Result Cache, SQL Plan Management (SQL Plan Baseline, rejestrowanie planów, ewaluacja planów), profile SQL, konfiguracja i wykorzystanie Parallel Execution (architektura procesów, plany wykonania, połączenia równoległe, In-Memory PX, zrównoleglenie adaptatywne, kolejkowanie poleceń równoległych), automatyczna reoptymalizacja zapytań, adaptatywna optymalizacja zapytań, Database Resource Manager, przegląd własności Oracle Database In-Memory.