6 stycznia 2017

Oracle Database 12c (18,19) dla administratorów: od podstaw do OCP

Szkolenia autorskie – technologie Oracle

Oferowane szkolenia dotyczące technologii Oracle Database i Oracle Middleware mają zawsze charakter konsultacji autorskich, dedykowanych do specyficznych wymagań klienta (wiedza wstępna, zakres, czas trwania, lokalizacja, liczność grupy, język, termin). Poniżej przedstawiono przykładowe zakresy merytoryczne, mogące stanowić podstawę dalszych uzgodnień.

Przykładowy fragment naszych materiałów szkoleniowych:

Szkolenie „Oracle Database 12c dla administratorów: od podstaw do OCP”

Pełne przeszkolenie administratora serwera bazy danych Oracle Database 12c umożliwiające podejście do oficjalnych egzaminów certyfikacyjnych „Oracle Database 12c Administrator Certified Associate” i „Oracle Database 12c Administrator Certified Professional” (*dodatkowe wymagania formalne). Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: instalowanie oprogramowania Oracle Database 12c, tworzenie bazy danych, ogólna architektura serwera bazy danych (pierwszo- i drugoplanowe procesy instancji, SGA, PGA, pliki bazy danych, Listener, Enterprise Manager Database Express), zmienne środowiskowe, zarządzanie instancją Oracle i Listenerem, zarządzanie przestrzeniami tabel i plikami danych, obiekty bazy danych (tabele zwykłe, tabele zewnętrzne, tabele szyfrowane, tabele kompresowane, tabele tymczasowe, klastry tabel, indeksy B*-drzewo, indeksy bitmapowe, indeksy złożone, indeksy funkcyjne, indeksy partycjonowane, indeksy częściowe, indeksy kompresowane, indeksy połączeniowe, indeksy niewidoczne, indeksy z odwróconym kluczem, tabele-indeksy, perspektywy, perspektywy materializowane, synonimy, sekwencje), ograniczenia integralnościowe (check, not null, unique, primary key references), struktury fizyczne segmentów (ekstenty, bloki, wskaźnik wysokiej wody, łańcuchowanie i migracja rekordów, ROWID), słownik danych, programy PL/SQL (funkcje, procedury, wyzwalacze, pakiety, typy obiektowe), zależności, język SQL (selekcja, projekcja, połączenia, funkcje, podzapytania, operatory zbiorowe, agregacja, transakcje), konta użytkowników, profile, uprawnienia systemowe i obiektowe, role, VPD/FGAC, audytowanie użytkowników (Standard Auditing, Unified Auditing, FGA), zarządzanie plikami SPFILE, kosztowa optymalizacja zapytań (plany wykonania, statystyki dla optymalizatora, algorytmy łączenia tabel – Nested Loops, Sort Merge, Hash Join, wskazówki dla optymalizatora zapytań, statystyki rozszerzone, statystyki systemowe), monitorowanie i strojenie wydajności serwera (Time Model, zdarzenia oczekiwań, ASH, AWR), moduły doradcze (SQL Access Advisor, SQL Tuning Advisor, SQL Segment Advisor, ADDM), konfigurowanie Fast Recovery Area, tryb ARCHIVELOG, sumy kontrolne dla bloków, kopie bezpieczeństwa, RMAN, Oracle Secure Backup, odtwarzanie po awarii niekrytycznej, wykonywanie kopii bezpieczeństwa bazy danych za pomocą RMAN (online/offline, kompletne/częściowe, pełne/przyrostowe, szyfrowane, kompresowane), zarządzanie kopiami bezpieczeństwa RMAN (LIST, REPORT, CROSSCHECK, DELETE, CATALOG), odtwarzanie po awarii za pomocą RMAN (kompletne, niepełne, po klęsce żywiołowej), duplikacja baz danych, TSPITR, TPITR, diagnostyka uszkodzeń bazy danych (korzystanie z ADRCI, DB Verify, RMAN Validate, Data Recovery Advisor), RMAN Block Media Recovery, operacje Flashback (Flashback Database, Flashback Drop, Flashback Query, Flashback Table, Flashback Transaction Query, Flashback Version Query, Flashback Data Archive), konfiguracja Oracle Net Services (tnsnames.ora, listener.ora, NETCA, NETMGR, TNSPING), łączniki bazy danych, Resource Manager (grupy konsumenckie, plany zasobowe, dyrektywy), Oracle Scheduler (zadania, programy, harmonogramy, łańcuchy, klasy, monitorowanie), Automatic Management Tasks, okna serwisowe, monitorowanie i administrowanie danymi wycofania, blokady, SQL*Loader, Data Pump, współpraca z Oracle Support, instalowanie łatek i poprawek, instalowanie Oracle Grid Infrastructure, Oracle ASM (architektura, konfiguracja pamięci dyskowej, zarządzanie dyskami ASM i grupami dysków, grupy awarii, rebalancing), Oracle Restart, Data Masking i Data Redaction, Transportable Tablespaces, kontenerowe i podłączane bazy danych (Container and Pluggable – tworzenie CDB i PDB, zarządzanie CDB i PDB, zarządzanie bezpieczeństwem), mapa ciepła i Information Lifecycle Management.